Seeky

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

Sme System4u a poskytujeme IT služby vám, našim zákazníkom. V tejto súvislosti potrebujeme poznať aj niektoré vaše osobné údaje. Či už ide o spracovanie dopytu, uzatvorenie zmluvy, poskytnutie služby, vystavenie faktúry alebo zaslanie predajnej či marketingovej správy.

Vaše osobné údaje starostlivo chránime a vždy sme ich chránili. Spracúvame ich v súlade so všetkými predpismi a pravidlami vrátane všeobecného nariadenia EÚ č. 2016/679 – GDPR – ochrana údajov.

V týchto zásadách spracovania osobných údajov (ďalej len „zásady“) by sme vás chceli informovať o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako ich používame. Dozviete sa tiež, aké sú vaše práva v súvislosti s ochranou údajov.

Všeobecne o našom webe

Na analýzu webovej stránky pomocou súborov cookie používame službu Google Analytics, ktorú vyvinula a prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom na Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Analýza prostredníctvom služby Google Analytics sa vykonáva tak, že sa informácie o používaní webovej lokality získané zo zozbieraných súborov cookie prenášajú na server spoločnosti Google v USA a tam sa analyzujú. V dôsledku anonymizácie IP adries nastavenej na webovej lokalite spoločnosť Google skráti IP adresu pred odoslaním údajov na server spoločnosti Google v USA v členskom štáte EÚ alebo EHP. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a až tam sa skráti (anonymizuje).

Spoločnosť Google nebude prenášať údaje, vrátane. skrátené IP adresy, ktoré sa kombinujú s inými údajmi. Vyhlásenie spoločnosti Google o ochrane osobných údajov si môžete pozrieť tu.

Návštevníci webovej stránky môžu zabrániť zhromažďovaniu súborov cookie a ich analýze službou Google Analytics nainštalovaním doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii tu. Tento doplnok funguje len v príslušnom prehliadači na príslušnom počítači a po inštalácii sa nesmie deaktivovať ani odstrániť, aby sa zachovala deaktivácia služby Google Analytics.

Účel a právny dôvod spracovania osobných údajov

Kategória spracovania

Účel spracovania

Právny dôvod spracovania

Kontaktné údaje obchodných partnerov – marketing

Priamy marketing

Legitímny dôvod Správca

Kontaktné údaje – webový formulár

Marketing a propagácia na webe

Súhlas

Kontaktné údaje – uchádzači o zamestnanie

Ponuka pracovných pozícií

Súhlas

Rozsah spracovania osobných údajov

Kontaktné údaje obchodných partnerov – marketing

Kontaktné údaje obchodných partnerov sa spracúvajú v elektronickej dokumentácii a sú chránené proti neoprávnenému prístupu vhodnými prostriedkami. Spracovanie a archivácia sa vykonáva počas obdobia stanoveného v príslušných právnych predpisoch. Archivácia musí trvať minimálne 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú.

Spracúvajú sa tieto kategórie osobných údajov

 • Identifikačné údaje – titul, meno, priezvisko
 • Adresné údaje – kontaktná adresa, e-mail, telefón

Kontaktné údaje – webový formulár

Kontaktné údaje z webového formulára sa spracúvajú elektronicky a sú chránené proti neoprávnenému prístupu vhodnými prostriedkami. Spracovanie a archivácia sa vykonáva počas obdobia stanoveného v príslušných právnych predpisoch. Archivácia musí trvať minimálne 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú.

Spracúvajú sa tieto kategórie osobných údajov

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, spoločnosť
 • Adresné údaje – e-mail, telefón

Kontaktné údaje – uchádzači o zamestnanie

Kontaktné údaje z webového formulára sa spracúvajú elektronicky a sú chránené proti neoprávnenému prístupu vhodnými prostriedkami. Spracovanie a archivácia sa vykonáva počas obdobia stanoveného v príslušných právnych predpisoch. Archivácia musí trvať minimálne 10 rokov. Po uplynutí tohto obdobia sa osobné údaje vymažú.

Spracúvajú sa tieto kategórie osobných údajov

 • Identifikačné údaje – meno, priezvisko, spoločnosť
 • Adresné údaje – e-mail, telefón
 • Osobné údaje uvedené v životopise žiadateľa

System4u Security

System4u má zavedené prísne bezpečnostné pravidlá z hľadiska technickej a personálnej bezpečnosti. Vymenovali sme úradníka pre ochranu údajov. Procesy spracovania a povinnosti zamestnancov v súvislosti so spracovaním osobných údajov sme stanovili v príslušnej internej smernici.

Práva dotknutých osôb

 • Právo na informácie – dotknutá osoba má právo byť informovaná o spracúvaní svojich osobných údajov. To znamená právo na určité informácie o spracovaní jeho osobných údajov. To zahŕňa informácie o účele spracúvania, totožnosti prevádzkovateľa, oprávnených záujmoch prevádzkovateľa a príjemcoch osobných údajov.
 • Právo na prístup – dáva dotknutej osobe možnosť overiť si zákonnosť spracovania svojich údajov. Každá dotknutá osoba má právo vedieť a byť informovaná o účeloch spracúvania, príjemcoch, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, a o období, počas ktorého budú osobné údaje uchovávané.
 • Právo na opravu – ak má dotknutá osoba subjektívne alebo objektívne podozrenie na nesprávnosť svojich spracúvaných údajov, môže požiadať prevádzkovateľa o ich opravu. Vzhľadom na účely spracovania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 • Právo na výmaz – zaväzuje prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje dotknutej osoby, ak pominul dôvod ich spracúvania. Pokiaľ však právny dôvod trvá, prevádzkovateľ nie je povinný údaje na požiadanie vymazať.
 • Právo byť zabudnutý – rozširuje právo na vymazanie. Ak o to dotknutá osoba požiada, prevádzkovateľ prijme primerané opatrenia na vymazanie všetkých osobných údajov, odkazov na ne, ich kópií atď. Aby bol prevádzkovateľ povinný zlikvidovať osobné údaje, musí byť splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované,
  • dotknutá osoba odvolá súhlas a neexistuje žiadny ďalší právny základ pre spracovanie,
  • dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie,
  • osobné údaje boli spracované nezákonne,
  • osobné údaje sa musia vymazať, aby sa splnila zákonná povinnosť,
 • Právo na prenosnosť – je v podstate rozšírené právo na prístup a možno ho uplatniť za dvoch podmienok, ktoré musia nastať súčasne:
  1. spracúvanie je založené na súhlase občana alebo na zmluve a 2. je automatizovaná. V prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov na základe súhlasu alebo zmluvy má osoba právo na. prenosnosť takýchto údajov. Táto povinnosť spočíva v tom, že prevádzkovateľ je povinný odovzdať dotknutej osobe všetky informácie, ktoré o nej spracúva, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Uplatnením tohto práva získava osoba väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi a má tiež možnosť preniesť ich v takto získanej podobe inému prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať proti spracúvaniu – ak dotknutá osoba nemôže uplatniť právo na vymazanie, má právo namietať, a tým prinútiť prevádzkovateľa, aby obmedzil spracúvanie údajov, ktorých sa námietka týka.
 • Právo na obmedzenie spracovania – spôsoby obmedzenia spracovania osobných údajov zahŕňajú okrem iného dočasné presunutie vybraných údajov do iného systému spracovania, zneprístupnenie vybraných osobných údajov používateľom alebo dočasné odstránenie zverejnených údajov z webovej stránky.

Kontaktné údaje

Správca osobných údajov

System4u a.s.

Lidická 48, 602 00 Brno

ID: 26945231

Úradník pre ochranu údajov

Jitka Šafářová

E-mail: jitka.safarova@system4u.com